รายงานตัวชี้วัด "จำนวนและอัตราการขยายตัวของประชากร (2553-2563)"